• Wycinka drzew/zadrzewień
  • Frezowanie pni
  • Karczowanie
  • Przygotowanie gleby „na czarno”
  • Doprowadzanie pól, nieużytków do kultury rolnej
  • Utylizacja odpadów

Rekultywacja

To proces przywracania wartości użytkowych i przyrodniczych terenom, głównie leśnym i rolniczym, przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, odtworzenie gleb.

Jak pracujemy

Po zapoznaniu się z terenem, który ma zostać poddany procesom rekultywacyjnym, szczegółowo wspólnie z klientem planujemy zakres prac i czas niezbędny do ich wykonania. W zależności od charakterystyki obszaru, usuwamy drzewa, zadrzewienia i krzewy, następnie sprzątamy i utylizujemy zanieczyszczenia, nielegalne wysypiska i odpady. Jeśli wymaga tego zlecenie, oferujemy usługi karczowania oraz frezowania pni. Następnie w zależności od potrzeb klienta przeprowadzamy zabiegi agrotechniczne – orka, talerzowanie. Wszystkie powstałe podczas prac odpady składujemy, wywozimy oraz utylizujemy.